Algemene Voorwaarden

 

 

 1. CG Company: CG Company, gevestigd te Amsterdam onder KvK 73068551.
 2. Klant: degene met wie CG Company een overeenkomst is
 3. Partijen: CG Company en klant
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens CG Company.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 

 1. Aanbiedingen en offertes van CG Company zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

Aanvaarding

 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt CG Company zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt CG Company slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die CG Company hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
 2. Alle prijzen die CG Company hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan CG Company te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door CG Company een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. CG Company is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient CG Company de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. CG Company heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal CG Company prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met CG Company op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 

 1. CG Company mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat CG Company de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
 4. CG Company behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is CG Company gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan CG Company.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag CG Company zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van CG Company op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door CG Company, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan CG Company te betalen.

 

Opschortingsrecht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht

 

 1. CG Company kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van CG Company heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan CG Company.
 3. CG Company is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan CG Company te verrekenen met een vordering op CG Company.

 

Verzekering

 

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst zaken van CG Company die bij de klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 

 1. De klant geeft op eerste verzoek van CG Company de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR- verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden

Garantie

 

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor CG Company enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

 1. CG Company voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. CG Company heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat CG Company tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat CG Company tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de

Informatieverstrekking door de klant

 

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan CG Company.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert CG Company de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door CG Company redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 

 1. De overeenkomst tussen CG Company en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor de duur van 6 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Na afloop van de termijn genoemd in lid 1 van dit artikel wordt de overeenkomst stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant CG Company schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor bepaalde tijd

 

 1. De klant of consument kan een overeenkomst betreffende een dienst die voor bepaalde tijd is aangegaan niet eerder dan na 1 (één) jaar opzeggen.
 2. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door de klant met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Na afloop van de minimum looptijd van 1 (één) jaar kan voornoemde overeenkomst opgezegd worden door een consument met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
 4. Indien de overeenkomst betreffende een dienst voor minder dan 1 (één) jaar is aangegaan, dan is de overeenkomst tussentijds niet opzegbaar.

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart CG Company tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door CG Company geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten

 

 1. De klant dient een door CG Company geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant CG Company daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen CG Company uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat CG Company in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat CG Company gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan CG
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling CG Company ook daadwerkelijk (tijdig)

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als CG Company een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan CG Company verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid CG Company

 

 1. CG Company is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien CG Company aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. CG Company is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien CG Company aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van CG Company vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer CG Company toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door CG Company niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat CG Company in verzuim is.
 3. CG Company heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien CG Company kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen

Overmacht

 

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van CG Company in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan CG Company kan worden toegerekend in een van de wil van CG Company onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van CG Company kan worden
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor CG Company 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat CG Company er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. CG Company is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. CG Company is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal CG Company zoveel mogelijk vooraf met de klant
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van CG Company.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat CG Company bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar CG Company is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders

 

Opgesteld op 10 januari 2023.

Hits: 12